Reklamační řád

Reklamace digitálního obsahu spotřebitelem

 1. Prodávající odpovídá zákazníkovi (spotřebiteli) za to, že digitální obsah:
  1. odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  2. je vhodný k účelu, pro který je zákazník požaduje a s nímž prodávající souhlasil (tj. pro účel standardní výuky);
  3. je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití (včetně návodu k instalaci a s uživatelskou podporou, pokud je potřeba).
 2. Dále prodávající odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:
  1. je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  2. digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení prodávajícího nebo prohlášení jiné osoby v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  3. je digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může zákazník rozumně očekávat;
  4. digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které zákazníkovi prodávající zpřístupnil před uzavřením smlouvy.
   Za výše uvedené poslední čtyři body prodávající neodpovídá v případě, že zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost digitálního obsahu liší a zákazník s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 3. Zákazník může vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění digitálního obsahu. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže digitální obsah užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Pokud se vada projeví do jednoho roku od zpřístupnění digitálního obsahu, má se za to, že digitální obsah byl vadný již při jeho zpřístupnění, ledaže to povaha vady nebo digitálního obsahu vylučuje.
 4. Subjektivní nespokojenost s poskytnutým digitálním obsahem (např. zákazník po absolvování kurzu nemá požadovanou úroveň znalostí nebo schopností nebo je přesvědčen, že digitální obsah neodpovídá popisu, ačkoli dle prodávajícího je popis digitálního obsahu a jeho skutečný obsah plně v souladu) se nepovažuje za vadu.

Reklamace fyzického zboží

 1. Prodávající odpovídá za to, že fyzické zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že fyzické zboží:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  2. je vhodné k účelu, pro který je zákazník požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití (včetně návodu k montáži nebo instalaci, pokud je potřeba).
 2. Prodávající dále odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:
  1. je fyzické zboží vhodné k účelu, k němuž se příslušné druhy obvykle používají, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy daného odvětví, není-li technických norem;
  2. množství, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem příslušných druhů, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat;
  4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající poskytl před uzavřením smlouvy.
   Za výše uvedené poslední čtyři body prodávající neodpovídá v případě, že zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost fyzického zboží liší a zákazník jste s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 3. Vadné plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího nejpozději do dvou let od převzetí fyzického zboží. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí fyzického zboží, má se za to, že bylo fyzické zboží vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže zákazník fyzické zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 4. Práva z vadného plnění nemá zákazník v případě, že vadu sám způsobil, v případě vady, o které věděl již při nákupu a v případě vady způsobené vyšší mocí. Vadou fyzického zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání. U použitého fyzického zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 5. Subjektivní nespokojenost s poskytnutým fyzickým zbožím (např. zákazník po přečtení materiálů nemá požadovanou úroveň znalostí nebo schopností) se nepovažuje za vadu.

Reklamace služeb (kurzů, online kurzů, webinářů)

 1. Prodávající odpovídá za to, že služby nemají vady, tedy že budou mít vlastnosti, které si se zákazníkem ujednal, a chybí-li takové ujednání, tak takové vlastnosti, které popsal nebo které mohl zákazník očekávat s ohledem na povahu služby. Subjektivní nespokojenost s poskytnutými službami (např. zákazník po absolvování kurzu nemá požadovanou úroveň znalostí nebo schopností) se nepovažuje za vadu.
 2. Zákazník může uplatnit reklamaci (vytknout vadu služeb) bez zbytečného odkladu poté, kdy ji mohl zjistit, nejpozději do šesti měsíců od jejího poskytnutí. Zákazník bere na vědomí, že pokud vadu nevytkne okamžitě poté, co ji mohl zjistit, může to mít za následek nevyhovění reklamaci. Prodávající proto zvlášť upozorňuje, že vzhledem ke specifické povaze některých plnění poskytovaných dle těchto podmínek (např. kurzy, workshopy, semináře) by měl zákazník pro plné využití svých práv vytknout vadu okamžitě po kurzu, workshopu, semináři.
 3. Zákazník má právo na odstranění vady. Podle své volby může požadovat:
  1. poskytnutí služby bez vady nebo dodání chybějící části služby, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné ve vztahu k poskytnutému plnění (např. po absolvování celého kurzu, kdy lze jen stěží potenciální vadu odstranit);
  2. přiměřenou slevu z ceny.
 4. Není-li možné vadu odstranit, má zákazník právo od smlouvy odstoupit, anebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

Postup reklamace

 1. Zákazník může uplatnit reklamaci např. e-mailem na adrese floweracademy.cz@gmail.com nebo osobně/dopisem na adrese Flower Academy s.r.o., Příkopy 675, Kobeřice 747 27. Součástí reklamace by mělo být prokázaní nákupu produktu, popis vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem.
 2. V případě reklamace fyzického zboží a digitálního obsahu má zákazník právo na odstranění vady. Podle své volby může požadovat:
  1. dodání nové věci bez vady; nebo
  2. opravu věci, ledaže je pro prodávajícího zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě může prodávající odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by fyzické zboží nebo digitální obsah měl bez vady.
 1. V následujících případech může zákazník při reklamaci fyzického zboží nebo digitálního obsahu požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy:
  1. pokud prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže;
  2. když se vada objeví opakovaně;
  3. pokud je vada podstatným porušením smlouvy;
  4. když je z prohlášení prodávajícího nebo okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.
 2. Odstoupit od smlouvy nelze, je-li vada nevýznamná.
 3. Práva z vad může zákazník vytknout přímo prodávajícímu. Pokud je ale k opravě určený někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v okolí prodávajícího nebo v místě, které je zákazníkovi bližší, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 4. Při uplatnění reklamace vydá prodávající zákazníkovi, který je spotřebitelem, elektronické potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a kontaktní údaje zákazníka.
 5. Reklamace uplatněná spotřebitelem bude vyřízena (včetně odstranění vady) nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Pokud prodávající 30denní lhůtu nedodrží, má zákazník, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit.
 6. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musí požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak mu nemusí být přiznány.
 7. Před prvním použitím některých produktů je zákazník povinen prostudovat návod k použití, pokud mu bude zaslán, a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním produkt poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
 8. Prodávající neodpovídá za vady, které mohou vzniknout zákazníkovi kvůli pomalému internetovému připojení, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění kurzu či digitálního obsahu, který není schopen ovlivnit.

Odebírejte náš newsletter

Budete informováni o nových článcích na blogu, o tipech a o tom, co chystáme.

Flower Academy s.r.o.

Společnost vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 60948.